Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz
(www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti
Prodávajícího (provozovatele) a Kupujícího (zákazníka). Veškeré smluvní vztahy jsou
uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se
vztahy neupravené Obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a
zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění novel. Je-li smluvní stranou
právnická osoba, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami Občanským zákoníkem,
č. 89/2012 Sb., ve znění novel, ale v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských
(distančních) smlouvách.

Provozovatel obchodu Stephencordina.cz:

Ivan Gašpárek
Vlkova 36/628, 13000 Praha 3
IČO: 87211114
DIČ: CZ8112030014

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Stephencordina.cz jsou
závazné. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem
předepsaných údajů a náležitostí. Kupující je povinen uvést správné identifikační údaje, a to
zejména úplnou poštovní adresu, na kterou má být zboží odesláno, kontaktní telefon a e-mail.
Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky Kupujícím. Přijetí objednávky
Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu potvrzujícím e-mailem na zadaný e-mail.
Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran
nebo na základě zákonných důvodů. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit
celkovou cenu. Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito
Obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto Obchodní
podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky
upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho
převzetím.


2.1. Právo Kupujícího na zrušení kupní smlouvy

   Kupující je oprávněn zrušit kupní smlouvu v případě, že Prodávající nesplní smluvené 
   podmínky dodání.

2.2. Právo Prodávajícího na zrušení kupní smlouvy

   Prodávající je oprávněn zrušit kupní smlouvu pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v
   případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale
   Prodávající vždy povinen kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

3. Ceny zboží

Ceny zboží si může Kupující ověřit u jednotlivých položek zboží. Všechny ceny jsou konečné.
Před expedováním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně případných
souvisejících poplatků. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Zboží je Kupujícímu
dodáváno za cenu platnou v okamžiku přijetí objednávky.
Ke každé dodávce zboží vystaví Prodávající fakturu, kterou zašle Kupujícímu spolu se zbožím,
případně elektronicky. Konkrétní způsob dopravy zboží si zvolí zákazník dle možností
uvedených při objednávce v sekci Košík.

4. Dodací lhůta, doprava zboží

V případě zvolené platby předem bankovním převodem bude objednané zboží rezervováno po
dobu 5ti pracovních dnů od zaslání e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky. Pokud do této
lhůty nebude připsána platba na účet Prodávajícího, bude objednávka stornována a zboží dáno
dále do prodeje. Zboží zasíláme až po připsání celé částky na účet (tj. včetně poštovného a
balného).

V případě, že si kupující zvolil jako způsob doručení dobírku a zásilku z libovolných důvodů
nepřevezme, bude toto jednání považováno za porušení Obchodních podmínek. Pokud nebude
objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých
nákladů na odeslání zboží.

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení platby za zboží v plné výši, tj. včetně poštovného a
balného (v případě platby předem bankovním převodem). Objednané zboží bude dle jeho
dostupnosti a provozních možností Prodávajícího předáno dopravci v co nejkratší době,
obvykle do 1-3 pracovních dnů od připsání platby na účet Prodávajícího, nejpozději však do 14
pracovních dnů.

O tom, že Prodávající předal zásilku k expedici zvolenému dopravci, je Kupující informován emailem.

V případě, že objednané zboží nebude dlouhodobě na skladě nebo je nebude možné dodat v
dohodnuté lhůtě, má Prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit. Byla-li část nebo celá
objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet, a to nejpozději do 14 dnů od
vzájemné dohody.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

Nárok na odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. Občanského
zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad)
nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se prodej řídí Občanským
zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských
smlouvách (distančních smlouvách).

Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 a násl. Občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit
od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží již
použité.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu prokazatelně doručeno do 14 dnů od
převzetí zboží, nejlépe na adresu elektronické pošty: info@stephencordina.cz. V tomto případě
Kupující oznámí Prodávajícímu, že odstupuje od kupní smlouvy, uvede číslo objednávky,
jméno a datum nákupu.

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si
povinny vrátit plnění do té doby poskytnuté. Uvedené zboží zašle Kupující zpět v uvedené lhůtě
na adresu: Ivan Gašpárek, Slatina 65, 273 26 Slatina. Vrácené zásilky zaslané na dobírku
nebudou přijaty. Ve vlastním zájmu zašle Kupující zboží zpět jako pojištěnou zásilku a zvolí
vhodný obal, jelikož prodejce neručí za případnou ztrátu či poškození zásilky při přepravě.
Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno či částečně
spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím
vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti
nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

Pokud bylo Kupujícímu poskytnuto poštovné zdarma (poskytováno Prodávajícím od určené
minimální výše nákupu) a vrácením zboží bude výsledná hodnota nákupu nižší než uvedená
minimální výše, bude Kupujícímu poštovné zpětně vyúčtováno, jelikož odstoupením od kupní
smlouvy nesplnil podmínku pro poštovné zdarma.

Ve lhůtě 10 dnů od vrácení zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn provést přezkoumání
vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda-li vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno
či částečně spotřebováno. Tato lhůta začíná běžet dnem převzetí vráceného zboží Prodávajícím.
Při splnění všech výše uvedených podmínek vrátí Prodávající kupní cenu zboží (včetně nákladů
na dopravu) bezhotovostně na účet určený Kupujícím a to nejpozději do 10 dnů po skončení
lhůty na přezkoumání zboží dle Obchodních podmínek. V případě vážného nesplnění výše
uvedených podmínek nebude Prodávající akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude
vráceno na náklady odesílatele zpět.

6. Reklamace zboží, záruční podmínky

Kupující by měl ve vlastním zájmu prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí. Pokud je
zjištěno poškození obalu výrobku, Kupující zkontroluje stav zboží a v případě poškození
vyhotoví záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Kupující má právo viditelně
poškozenou zásilku nepřebrat. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce.
Podepsáním přepravního listu Kupující souhlasí s převzetím zásilky a stvrzuje, že dorazila bez
viditelného poškození.

Záruční lhůta na veškeré zboží je 24 měsíců a vztahuje se pouze na výrobní vady. Záruční lhůta
začíná běžet převzetím zboží Kupujícím. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží, ani
na vady a nedostatky vzniklé nesprávným používáním nebo nedodržováním pravidel na
používání a údržbu. Reklamaci nelze uplatnit v případě zakoupení zboží s vadou, na kterou byla
Kupujícímu poskytnuta sleva a se kterou byl seznámen. Při případné reklamaci Kupující
kontaktuje Prodávajícího e-mailem nebo telefonicky. Reklamované zboží následně zašle ve
vyhovujícím obalu (nejlépe originálním) a vždy běžným obchodním balíkem na adresu: Ivan
Gašpárek, Slatina 65, 273 26 Slatina. Pokud bude reklamované zboží zaslané dobírkou,
nebude tato zásilka přijata. Součástí reklamace by měl být doklad o zaplacení zboží a popis
závady. V případě oprávněné reklamace se Prodávající zavazuje reklamaci vyřídit do 30 dnů
od jejího doručení.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva Kupujícího.
Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy se řídí dle platné legislativy
ČR.

7. Ochrana osobních údajů

Informace o Kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky,
zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění novel. Kupující
uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů
v databázi Prodávajícího po úspěšném splnění kupní smlouvy a to až do doby jeho písemného
vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších
zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího
odstranit z databáze. Osobní údaje Kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní
údaje Kupujících Prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí
dopravci, kterým jsou osobní údaje Kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný
pro doručení zboží. Jednotlivé kupní smlouvy jsou po svém uzavření Prodávajícím
archivovány, a to ve formě elektronické, a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

8. Závěrečná ustanovení

Objednávka Kupujícího je po svém doručení Prodávajícímu jako uzavřená kupní smlouva
archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k
uzavření smlouvy jsou Kupujícímu zřejmé z vlastního procesu objednávky. Smlouvu lze uzavřít
v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího
uzavření. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před
podáním objednávky.

Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce Prodávajícího v den
odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky Kupující bez výhrad
akceptuje veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání
objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně
poštovného a balného), nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu Obchodních podmínek.