Obchodní podmínky

  1. Úvodní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího (provozovatele) a Kupujícího (zákazníka). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění novel. Je-li smluvní stranou právnická osoba, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami Občanským zákoníkem,
č. 89/2012 Sb., ve znění novel, ale v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských (distančních) smlouvách.

Provozovatel obchodu Stephencordina.cz:

Ivan Gašpárek
Vlkova 36/628, 13000 Praha 3
IČO: 87211114
DIČ: CZ8112030014

  1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Stephencordina.cz jsou závazné. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Kupující je povinen uvést správné identifikační údaje, a to zejména úplnou poštovní adresu, na kterou má být zboží odesláno, kontaktní telefon a e-mail. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky Kupujícím. Přijetí objednávky
Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu potvrzujícím e-mailem na zadaný e-mail. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto Obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

2.1. Právo Kupujícího na zrušení kupní smlouvy

   Kupující je oprávněn zrušit kupní smlouvu v případě, že Prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.

2.2. Právo Prodávajícího na zrušení kupní smlouvy

   Prodávající je oprávněn zrušit kupní smlouvu pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale Prodávající vždy povinen kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

  1. Ceny zboží

Ceny zboží si může Kupující ověřit u jednotlivých položek zboží. Všechny ceny jsou konečné. Před expedováním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně případných souvisejících poplatků.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Zboží je Kupujícímu dodáváno za cenu platnou v okamžiku přijetí objednávky. Ke každé dodávce zboží vystaví Prodávající fakturu, kterou zašle Kupujícímu spolu se zbožím, případně elektronicky. Konkrétní způsob dopravy zboží si zvolí zákazník dle možností uvedených při objednávce v sekci Košík.

  1. Dodací lhůta, doprava zboží

V případě zvolené platby předem bankovním převodem bude objednané zboží rezervováno po dobu 5ti pracovních dnů od zaslání e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky. Pokud do této lhůty nebude připsána platba na účet Prodávajícího, bude objednávka stornována a zboží dáno dále do prodeje. Zboží zasíláme až po připsání celé částky na účet (tj. včetně poštovného a balného).

V případě, že si kupující zvolil jako způsob doručení dobírku a zásilku z libovolných důvodů nepřevezme, bude toto jednání považováno za porušení Obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží.

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení platby za zboží v plné výši, tj. včetně poštovného a balného (v případě platby předem bankovním převodem). Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností Prodávajícího předáno dopravci v co nejkratší době, obvykle do 1-3 pracovních dnů od připsání platby na účet Prodávajícího, nejpozději však do 14 pracovních dnů.

O tom, že Prodávající předal zásilku k expedici zvolenému dopravci, je Kupující informován emailem.

V případě, že objednané zboží nebude dlouhodobě na skladě nebo je nebude možné dodat v dohodnuté lhůtě, má Prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet, a to nejpozději do 14 dnů od vzájemné dohody.

  1. Dárkové poukazy

Prodávající prodává prostřednictvím internetového obchodu Stephencordina.cz také dárkové poukazy. Dárkové poukazy lze zakoupit formou objednávky v internetovém obchodě www.stephencordina.cz jako každý jiný produkt. Dárkové poukazy lze zakoupit v hodnotě 500 Kč nebo 1000 Kč. Pokud má Kupující zájem o poukaz jiné hodnoty, tento může být vydán po domluvě s Prodávajícím. Dárkové poukazy není možné fyzicky zaslat, jejich doručení je realizováno pouze elektronicky na e-mail Kupujícího, který Kupující vyplnil do objednávacího formuláře e-shopu. Dárkové poukazy jsou zasílány Prodávajícím na e-mail Kupujícího až po doručení platby, a to ve formátu PDF.

Zakoupený dárkový poukaz oproti penězům nelze vrátit. Tímto není dotčeno právo kupujícího odstoupit od kupní smlouvy na koupi dárkového poukazu ve lhůtě 14 dní ode dne obdržení (doručení) poukazu, to neplatí, pokud v této lhůtě byl již poukaz uplatněn (ať už v plné výši, nebo částečně). Hodnota dárkového poukazu není úročena.

5.1. Podmínky uplatnění dárkových poukazů:

- dárkové poukazy je možné využít na veškerý sortiment e-shopu www.stephencordina.cz

- po zakoupení poukazu pošle Prodávající poukaz emailem s unikátním kódem, který Kupující uplatní při nákupu v košíku objednávky 

- každý poukaz lze uplatnit pouze jednou a nelze jej vyměnit za hotovost ani rozdělit na více objednávek

- poukaz není vystaven na konkrétní jméno, může jej tudíž uplatnit kdokoliv

- hodnota nákupu musí být stejná nebo vyšší než je hodnota poukazu. Bude-li hodnota zakoupeného zboží nižší než hodnota poukázky, rozdíl se nevrací. Je-li hodnota zakoupeného zboží vyšší než hodnota poukázky, je nutné rozdíl doplatit

- na jednu objednávku je možné uplatnit jeden dárkový poukaz 

- po uplynutí data platnosti uvedeného na poukaze se poukaz stává neplatným.

  1. Odstoupení od kupní smlouvy

Nárok na odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se prodej řídí Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách).

Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 a násl. Občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží již použité.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu prokazatelně doručeno do 14 dnů od převzetí zboží, nejlépe na adresu elektronické pošty: info@stephencordina.cz. V tomto případě Kupující oznámí Prodávajícímu, že odstupuje od kupní smlouvy, uvede číslo objednávky, jméno a datum nákupu.

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit plnění do té doby poskytnuté. Uvedené zboží zašle Kupující zpět v uvedené lhůtě na adresu: Ivan Gašpárek, Slatina 65, 273 26 Slatina. Vrácené zásilky zaslané na dobírku nebudou přijaty. Ve vlastním zájmu zašle Kupující zboží zpět jako pojištěnou zásilku a zvolí vhodný obal, jelikož prodejce neručí za případnou ztrátu či poškození zásilky při přepravě. Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

Pokud bylo Kupujícímu poskytnuto poštovné zdarma (poskytováno Prodávajícím od určené minimální výše nákupu) a vrácením zboží bude výsledná hodnota nákupu nižší než uvedená minimální výše, bude Kupujícímu poštovné zpětně vyúčtováno, jelikož odstoupením od kupní smlouvy nesplnil podmínku pro poštovné zdarma.

Ve lhůtě 10 dnů od vrácení zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda-li vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Tato lhůta začíná běžet dnem převzetí vráceného zboží Prodávajícím. Při splnění všech výše uvedených podmínek vrátí Prodávající kupní cenu zboží (včetně nákladů na dopravu) bezhotovostně na účet určený Kupujícím a to nejpozději do 10 dnů po skončení lhůty na přezkoumání zboží dle Obchodních podmínek. V případě vážného nesplnění výše uvedených podmínek nebude Prodávající akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílatele zpět.

  1. Reklamace zboží, záruční podmínky

Kupující by měl ve vlastním zájmu prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození obalu výrobku, Kupující zkontroluje stav zboží a v případě poškození vyhotoví záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Kupující má právo viditelně poškozenou zásilku nepřebrat. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce. Podepsáním přepravního listu Kupující souhlasí s převzetím zásilky a stvrzuje, že dorazila bez
viditelného poškození.

Záruční lhůta na veškeré zboží je 24 měsíců a vztahuje se pouze na výrobní vady. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží Kupujícím. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží, ani na vady a nedostatky vzniklé nesprávným používáním nebo nedodržováním pravidel na používání a údržbu. Reklamaci nelze uplatnit v případě zakoupení zboží s vadou, na kterou byla Kupujícímu poskytnuta sleva a se kterou byl seznámen. Při případné reklamaci Kupující kontaktuje Prodávajícího e-mailem nebo telefonicky. Reklamované zboží následně zašle ve vyhovujícím obalu (nejlépe originálním) a vždy běžným obchodním balíkem na adresu: Ivan Gašpárek, Slatina 65, 273 26 Slatina. Pokud bude reklamované zboží zaslané dobírkou, nebude tato zásilka přijata. Součástí reklamace by měl být doklad o zaplacení zboží a popis závady. V případě oprávněné reklamace se Prodávající zavazuje reklamaci vyřídit do 30 dnů od jejího doručení.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva Kupujícího. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy se řídí dle platné legislativy ČR.

  1. Ochrana osobních údajů

Informace o Kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění novel. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího po úspěšném splnění kupní smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje Kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujících Prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje Kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé kupní smlouvy jsou po svém uzavření Prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické, a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

  1. Závěrečná ustanovení

Objednávka Kupujícího je po svém doručení Prodávajícímu jako uzavřená kupní smlouva archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou Kupujícímu zřejmé z vlastního procesu objednávky. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky.

Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky Kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně poštovného a balného), nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu Obchodních podmínek.